ⓘ Eksklusive økonomiske soner

                                     

ⓘ Eksklusive økonomiske soner

Eksklusive økonomiske soner er eit havområde som omgjev eit land, der kyststaten har eksklusive rettar til økonomisk utnytting av ressursane i havet og på havbotn. Dette vil for dette meste vere fiske og petroleumsutvinning Omgrepet er heimla i Havrettstraktaten. Sona strekker seg 200 nautiske mil ut frå grunnlinja. Det gjeld likevel andre rettar i territorialfarvatnet som kan strekke seg 12 nautiske mil ut frå grunnlinja.

I den eksklusive økonomiske sona kan ein stat ikkje nekte andre statar rett til gjennomfart med skip eller fly.

                                     
 • same loven, men har ei litt anna innretning. Eksklusive økonomiske soner Lov om Norges økonomiske sone Statistisk årbok Enighet mellom Norge og Russland
 • det eksportert salt til Roma. Portugal har den tredje største eksklusive økonomiske sona i EU og den ellevte største i verda. Det finst ingen store naturlege
 • havsonene, retten til navigasjon, statusen for arkipelagiske statar, eksklusive økonomiske soner jurisdiksjon på kontinentalsokkelen, retten til mineral og liknande
 • Tilgrensande sone 24 nautiske mil 44 km Kontinentalsokkel: Til 200 meters djup eller til djup som kan utnyttast. Eksklusiv økonomisk sone 200 nautiske
 • ein del av Italia. Karl Kupelwiser, son av grunnleggjaren, prøvde å oppretthalde feriestaden, men etter den økonomiske krisa på 1920 - talet, gjekk han konkurs
 • Bahrain berre ligg 1, 4 km utafor kysten. kontinuerleg sone 24 nautiske mil eksklusiv økonomisk sone som fastsett i bilaterale avtalar, eller midtlinja
 • territorialfarvatn på tolv nautiske mil der dei har eksklusive fiskerettar. Som følgje av torskekrigen har Island derimot eksklusive fiskerettar 320 km ut frå kysten og
 • Gdanskbukta ligg under havnivå. Polen er tradisjonelt delt inn i fem topografiske soner frå nord til sør. Den største, det sentrale låglandet, er smalt i vest
 • scientologien sin innverknad på Beck Biografi og bilete BBC Collective: Sjå eksklusive liveopptak gjort for BBC Radio 1 Norske meldingar av Beck sine album og
 • inkludert øyar Maritime krav: nærliggande sone 10 nm 19 km kontinentalsokkel: 200 nm 370 km eksklusiv økonomisk sone 200 nm 370 km territorialfarvatn:
 • involvert. På toppen av dette var Kanun - lova. Desse kategoriane var ikkje eksklusive muslimsk rett kunne verte brukt for ein handelskonflikt eller internreligiøse
 • Kontinuerleg sone 24 nautiske mil Kontinentalsokkel: 200 nautiske mil eller til kanten av kontinentalmarginen Eksklusiv økonomisk sone 200 nautiske
 • nautiske mil ut frå kysten, ein samanhengande sone på 24 nautiske mil og ein eksklusiv økonomisk sone på 200 nautiske mil, i tillegg til ein kontinentalsokkel